fbpx skip to Main Content
INVESTOR RELATIONS

Nyemission

TECKNA AKTIER I MY WINE ESTATE NORDIC AB

Välkommen att bli aktieägare i My Wine Estate Nordic AB (publ).
Läs mer på vår emissionssida.

Bolagsstämmor

my wine estate nordic ab (publ)

Extra bolagsstämma 2023-09-07

Aktieägarna i My Wine Estate Nordic AB (publ) kallas härmed till extra bolagagsstämma den 7 september 2023 kl. 14:00 på adressen Arkipelagen, Järnvågsgatan 3 i Göteborg.

Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär

 

Årsstämma 2023-03-14

Aktieägarna i My Wine Estate Nordic AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 14 mars 2023 kl. 17:00 på adressen Arkipelagen, Järnvågsgatan 3 i Göteborg.

Kallelse till årsstämma
Fullmaktsformulär

Årsredovisning 2022-12-31 (ej signerad)
Revisorns revisionsberättelse 2022-12-31 (kommer strax)

Styrelsen

Sven-Olof Nilsson
f, 1965 Ordförande

Milenko Gabrilo
f, 1959 Ledamot och VD

Caroline Larsson
f, 1990 Ledamot

Martin Wenander
f, 1999 Ledamot

Aktieägare

Nedan presenteras de 5 största aktieägarna av 333 i My Wine Estate Nordic AB (publ)
Senast uppdaterad 2023-08-28

NAMN

ANTAL AKTIER

ANDEL I PROCENT

eddbee group AB (publ)

23 550 725

94,79 %

Staffan Johannisson

75 000

0,30 %

Göran Hag

36 500

0,15 %

Thomas Anerönn

32 900

0,13 %

Christer Antbro

30 000

0,12 %

Totalt övriga aktier

1 118 625

4,50 %

Totalt antal aktier

24 843 750

100 %

Bolagsordning

§ 1 FIRMA
Bolagets firma är My Wine Estate Nordic AB, organisationsnummer 559356–9675. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen skall ha sitt säte i Västra Götaland (län), Göteborg (kommun).

§ 3 VERKSAMHET
Bolaget ska bedriva verksamhet inom nedan nämnda områden samt därmed förenlig verksamhet, tillverka, förädla, importera mat, dryck samt av alkoholhaltiga drycker, öl, vin, sprit samt övriga närbesläktade områden samt äga förvalta fast egendom samt värdepapper av olika slag.

§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska vara lägst 528 000 kronor och högst 2 112 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER
Antal aktier ska vara lägst 24 000 000 och högst 96 000 000.

§ 5.1 VINSTUTDELNING
Alla aktier ska, med beaktande av vad som framgår vid beslut, ha rätt till utdelning med företrädesrätt sinsemellan om det så beslutas.

§ 6 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 6 styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna väljs varje år på en årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 REVISORER
För granskning av aktiebolagets årsredovisning och räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses 1 revisor och 0 revisorssuppleant. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses.

§ 8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till bolagsstämma ska ske via e‐post. Kallelsen ska utöver e‐post även ske genom annonsering i Post‐ och Inrikes Tidningar och annons i Dagens Nyheter, samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats.

§ 9 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA
På årsstämma ska följande ärenden behandlas.
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Val av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om:
a. Fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning
och koncernbalansräkning,
b. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av arvoden för styrelsen och i visst fall revisorn.
10. Val av styrelse och revisor.
11. Annat ärende som ankommer på stämman Aktiebolagslag (2005:551) eller enligt bolagsordningen.

§ 10 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

11 § AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6‐8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 §